Doručenie zdarma od 47,00 €
Doprava v 72H
Návrat na 30 dní
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto obchodnié podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) boli spracované podľa ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z., občiansky zákonník (ďalej iba „OZ“) o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon“), a ďalších účinných právnych predpisov.

I. Pojmy


Význam pojmov použitých v obchodných podmienkach:
1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou - teda osoba, ktorá je spôsobilá k vykonávaniu právnych úkonov a je oprávnená zadávať objednávky v Obchode.
2. Spotrebiteľ – v súlade § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z .o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Označuje fyzickú osobu, ktorá prevádza právnu transakciu s podnikajúcou osobou a prevádzaný výkon nemá priamy vzťah k jeho profesnej alebo obchodnej činnosti.
3. Občiansky zákonník – podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „OZ“).
4. Obchodné podmienky - predpisy určujúce obecné podmienky predaja a pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v rámci internetového obchodu Ombre.com.
5. Internetový obchod (Obchod) – internetový predajca, dostupný na adrese www.sk.ombre.com , prostredníctvom ktorej môže zákazník vytvárať objednávky.
6. Tovar - produkty uvádzané v Internetovom obchode.
7. Kupná zmluva - zmluva o predaji tovaru v zmysle Občiankého zákonníku, uzavretá medzi spoločnosťou Ombre.com a zákazníkom prostredníctvom webových stránok Obchodu.
8. Zákon o ochrane spotrebiteľa – § 16 zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
9. Zákon o poskytnutí elektronických komunikácií - Zákon č. 351/2011 Z. z., občiansky zákonník
10. Objednávka - prehlásenie zákazníka o zámere nákupu, ktorýy sa zameriava najmä na uzatvorenie kupnej zmluvy s uvedením typu a veľkosti tovaru.

II. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto obchodné podmienky stanovujú pravidla využívania služieb Internetového obchodu dostupného na adrese www.sk.ombre.com
2. Tieto podmienky sú podmienkami uvedenými v § 1 - § 5 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách
3. Internetový obchod Ombre.com, pôsobiaci na adrese www.sk.ombre.com, je prevádzkovaný prostrednítcvom ESPIR sp. z o.o., Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100, Łapy, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493. Obchodná činnosť firmy je registrovaná v Centrálnom registri o Hospodárskej činnosti (CEIDG), vedenom príslušným ministrom priemyslu a obchodu.
4. Tieto podmienky špecifikujú hlavne:
- pravidlá pre registráciu a použitie osobného účtu ako súčasť Internetového obchodu;
- podmienky pre zadávanie elektronických objednávok v rámci Internetového obchodu;
- pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv využívajúcich služieb v rámci Internetového obchodu.
5. Využitie služieb Internetového obchodu je možné iba pri splnení minimálnych technických požiadaviek na informačný systém zo strany zákazníka: pripojenie k internetu a ľubovoľný webový prehliadač.
6. Aby bolo možné využívať služieb internetového obchodu, musí mať zákazník zaistený prístup k internetovému pripojeniu.
7. Ombre.com si v súlade s platnými právami vyhradzuje možnosť obmedzenia poskytovaných služieb internetového obchodu osobám mladším 18 rokov. V takomto prípade budú dotyčné osoby informované.
8. Zákazníci majú prístup k obchodným podmienkam kedykoľvek prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webu www.sk.ombre.com a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť.

III. Pravidlá využívania služieb Internetového obchodu


1. Registrácia do internetového obchodu je voliteľná. Zákazník môže objednať aj bez zaregistrovania sa v Obchode, po zoznámení a odsúhlasení obchodných podmienok. Registrácia prebieha vyplnením a potvrdením registračného formulára, dostupného na stránke Obchodu. Podmienkou registrácie je vyjadrenie súhlasu s obsahom znenia Obchodných podmienok a vyplnenia osobných údajov, ktoré sú označené ako povinné. Ombre.com môže zákazníka zbaviť práva využívania služieb Internetového obchodu, rovnako ako zakázať mu prístup k časti alebo ku všetkým prostriedkom Obchodu, a to s okamžitou platnosťou a hlavne v prípadoch, kedy zákazník poruší nasledujúce pravidlá:
- podal pri registrácií údaje, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne, zavádzajúce či porušujúce práva tretích osôb,
- dopustil sa prostredníctvom Internetového obchodu narušenia osobných práv tretích osôb, hlavne osobných práv ostatných zákazníkov Internetového obchodu,
- dopustil se iných konaní, ktoré neboli Ombre.com uznané v súlade s platnými predpismi alebo všeobecne platnými zásadami chovania sa na internete, či ohrozenie dobrého mena Ombre.com.
2. Za účelom zaistenia bezpečnosti pri prenose informácií a dát v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Internetového obchodu, Obchod prijíma opatrenia odpovedajúce miere ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, a to hlavne opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému získavaniu a úpravám osobných údajov prenášaných cez internet.
3. Zákazník je povinný hlavne:
- využívať prostriedkov Internetového obchodu spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, predpisy Obchodných podmienok a taktiež obecnými zásadami využívania internetu zhodnými so všeobecne platnými právnymi predpismi,
- neposkytovať a nešíriť obsah, ktorý propaguje násilie či porušuje osobné práva a poškodzuje práva tretích osôb,
- využívať služieb Internetového obchodu spôsobom, ktorý nezasahuje do jeho fungovania, hlavne používanie konkrétneho softwaru či iných zariadení,
- nevytvárať akcie, ktorými sú: rozosielanie či umiestňovanie nevyžiadaných informácií v rámci Internetového obchodu (šírenie spamu)
- využívať služieb Internetového obchodu spôsobom, ktorý je nepohodlný pre ostatných zákazníkov či Ombre.com,
- používať akýkoľvek obsah uvedený na stránkách Obchodu pre osobné potreby.

IV. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu prejdi na webovú stránku Ombre.com a vyber tovar prevedením nasledujúcich akcií popísaných zákazníkovi v jednotlivých krokoch alebo na webových stránkach Obchodu.
2. Výber tovaru zákazníkom sa prevádza pridaním objednaného tovaru do košíku.
3. Pri zadaní objednávky - až do momentu stlačenia tlačítka, ktoré potvrdzuje vytvorenie objednávky, je možné meniť zadané dáta a zvolený tovar. Za týmto účelom postupujte podľa uvedených jednotlivých krokov alebo informácií na webových stránkach Obchodu.
4. Potom, čo zákazník zadá všetky potrebné údaje, dôjde k zhrnutiu objednávky. Zhrnutie zadanej objednávky bude mimo iné obsahovať aj prehľad zvoleného tovaru alebo služieb, celkovú cenu a ďalšie náklady.
5. Pre odoslanie objednávky je potrebné súhlasiť so znením Obchodných podmienok a vyplniť osobné údaje označené ako povinné, a potom stlačiť tlačítko k odoslaniu objednávky.
6. Informácie o tovare, uverejnené na webových stránkach Obchodu, predstavujú ponuku v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z., OZ. Odoslanie objednávky vyjadruje vôľu zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu s Ombre.com v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa považuje za uzatvorenú, akonáhle je objednávka prijatá informačným systémom Obchodu, za predpokladu, že je v súlade s predpismi. Po uzatvorení zmluvy dostane zákazník e-mailom potvrdenie všetkých príslušných náležitosti objednávky.
7. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku v súlade s obchodnými podmienkami.
8. Zákazníci majú prístup k obchodným podmienkam kedykoľvek prostredníctvom webových stránok a môžu si ich stiahnuť a vytlačiť.
Zabezpečenie a zdieľanie dát u objednávok a zdieľanie Všeobecných podmienok (podmienok predaja) prebieha prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Po prihlásení sa na svojom osobnom účte môže zákazník prehliadnuť skoršie vytvorené objednávky.
Od 1. januára 2020 vstupujú v platnosť novely zákona o dani z tovaru a služieb a niektoré ďalšie zákony. Nové pravidlá zavádzajú pre podnikateľov, ktorí dokumentujú predaj prostredníctvom účteniek, zmeny v rozsahu vystavovania faktúr. Pokiaľ nakupuješ ako súkromná osoba a faktúru za tovar si chceš nechať vystaviť na údaje svojej firmy, predajca ti ju vystaví iba v prípade, že pri zadávání objednávky vyplníš formulár “Firma” a zadáš IČO. Po prihlásení sa ku svojmu osobnému účtu môžeš kedykoľvek zmeniť dáta v kolonke osobné údaje. Akceptovanie faktúry k neskoršiemu dátumu na základe vráteného daňového dokladu nie je možné.

V. Dodanie tovaru


1. Dodanie tovaru je realizované na zákazníkom uvedenú adresu pri zadaní objednávky.
2. Dodanie objednaného tovaru prebieha prostredníctvom: dopravnej firmy DPD a Packeta.
Náklady na doručenie sú nasledujúce: Detaily nákladov nájdeš na stránke: http://sk.ombre.com/Doprava-cterms-slo-338.html. Pri vytváraní objednávky sú vždy uvedené náklady na doručenie.
3. Objednávky sú Obchodom spracovávané do 48 hodín odo dňa prijatia objednávky. Dopravci doručujú zásielku do 24 hodin od jej prevzatia.
4. V prípade uzatvorenia zmluvy cez internet nesie vždy zodpovednosť za možné poškodenie alebo stratenie tovaru pri preprave náš Obchod. Pokiaľ je tovar doručený s viditeľnou chybou alebo poškodením, nahlás chybu doručovateľovi a kontaktuj nás. Oneskorenie pri podaní takejto sťažnosti nemá vplyv na zákonné nároky a práva zákazníka, najmä tých, týkajúcich sa práv z vadného plnenia. Rýchlejšie nahlásenie poškodení zo strany zákazníka nám pomáhá uplatniť vlastné nároky voči dopravcovi.

VI. Cena za tovar a spôsoby platby

1. Ceny tovaru sú uvádzané v eurách a zahŕňajú všetky položky, vrátane DPH a cla.
2. Zákazník môže za tovar zaplatiť:
- bankovým prevodom
- dobierkou
Za dobierku je príplatok: 1,51 €
- platbou v systéme PayU
- platbou v systéme PayPal
U PayPal je príplatok vo výške: 2,9 %

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy


Právo na odstúpenie od zmluvy
Máš právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní bez udania dôvodov. Termín odstúpenia od zmluvy vyprší v termíne 30 dní odo dňa prevzatia danej veci tebou alebo treťou osobou, ktorá nie je dopravcom vedená ako príjemca.
Ak chceš využiť práva na odstúpenie od zmluvy, musíš nás informovať o tomto rozhodnutí jednoznačným prehlásením (v písomnej forme, odoslaným poštou alebo e-mailom). Môžeš využiť nášho vzorového formulára odstúpenia od zmluvy (STIAHNUŤ), ale nie je to tvojou povinnosťou. Ničmenej, v rámci urýchlenia celého procesu vybavovania reklamácie , doporučujeme daný formulár vytlačiť a poslať ho spoločne s reklamovanou vecou. Pomerne dosť tým uľavíš pracovníkom nášho reklamačného oddelenia.

Kontaktné údaje:

Ombre.com
ESPIR sp. z o.o.
Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46,
18-100 Łapy (Poland)
info@sk.ombre.com

Aby bolo zachované tvoje právo na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby si poslal požiadavku na odstúpenie pred uplynutím termínu 30 dní.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od aktuálnej zmluvy vrátime všetky finančné prostriedky okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy sme obdržali informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Môžeme však vrátenie peňažných prostriedkov pozdržať v prípade, že sme doteraz neobdržali vrátenú položku či potvrdenie o jej odoslaní späť k nám, v závislosti na tom, ktorá zo skutečností nastala skôr.
Pošli alebo dones, prosím, vrátenú vec späť na adresu: Ombre.com ESPIR sp. z o.o. Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100 Łapy (POLAND) do 60 dní odo dňa prevzatia zásielky. Právo ostane zachované, ak pošleš danú vec pred uplynutím tohto termínu. Náklady spojené s vrátením tovaru si povinný uhradiť. Si taktiež zodpovedný za prípadné zníženie vrátenej čiastky v prípade, že s vráteným tovarom bolo zaobchádzané inak, než bolo nutné pre zachovanie jeho vzhľadu a funkčnosti. Odoslanie na dobierku neakceptujeme.

VIII. Reklamácia tovaru


Platí pre zákazníka, ktorý je zároveň spotrebiteľom:
Sme povinní dodať tovar, ktorý nejaví známky poškodenia. Právo z poškodeného plnenia upravuje č. 102/2014 Z. z. čl.VIII § 5a OZ.
Reklamáciu je možné podať:
- písemomne na adresu: Ombre.com ESPIR sp. z o.o., Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100 Łapy (POLAND).
- prostredníctvom e-mailu na adresu: info@sk.ombre.com

V prípade požiadavky uplatnenia práva na záruku tovaru - ak považuješ za nevyhnutné, aby sme posúdili oprávnenosť reklamácie, si povinný doručiť danú vec na našu adresu. Ak by však povaha tovaru alebo spôsob jeho inštalácie spôsoboval závažné prekážky k jeho doručeniu, si povinný nám ho sprístupniť na danom mieste. Zaväzujeme sa, že budeme reagovať na žiadosť o reklamácií okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa jej podania. Uplatniť záruku je možné iba v prípade, že závada na tovare je zistená v priebehu dvoch rokov od nadobudnutia danej veci. Ak je predmetom záruky movitý predmet, záručná doba je jeden rok. Pri podávaní žiadosti o reklamáciu doporučujeme: podať informáciu týkajúcu se reklamovaného tovaru - typ závady a dátum jej objavenia, špecifikácie spůsobu odstránenia chyby (výmena produktu za nový, oprava tovaru, zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy - pokiaľ ide o významnú chybu) a poskytnutie kontaktných údajov reklamujúcej osoby - uľahčí a urýchli to proces vybavovania reklamácie Obchodom. Odporúčania z predchádzajúcej vety nemajú charakter nariadenia a nemajú vplyv na účinnosť podaných žiadostí bez poskytnutia odporúčaných informácií.
Platí pre zákazníka, ktorý nie je zároveň spotrebiteľom: Kupujúci, ktorý nie je zároveň spotrebiteľom, stráca právo na záruku, pokiaľ neprehliadol tovar včas, spôsobom k tomu určeným a bezodkladne neinformoval predajcu, a taktiež v prípade, že sa závada objavila neskôr a zákazník predajcu neinformoval okamžite po jej objavení. V prípade, že predajcu neinformuješ o závade, je tovar uznaný za prijatý. Vyššie uvedené neplatí v prípade premlčania závady z našej strany. Reklamáciu je možné podať písomne na adresu Obchodu alebo v elektronickej podobe.

IX. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb


1. Ombre.com sa zaväazuje, že zaistí fungovanie internetového obchodu v rozsahu, ktorý umožňujú súčasné technologické znalosti, a že odstráni v primeranej dobe všetky nedostatky nahlásené zákazníkmi.
2. Zákazník nás môže informovať o akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo výpadkoch vo fungovaní webovej stránky Internetového obchodu. Nezrovnalosti týkajúce se fungovania obchodu by mali byť hlásené elektronicky na nasledujúcej adresu: info@sk.ombre.com
3. V sťažnosti týkajúcej sa fungovania webu Internetového obchodu uveďte typ chyby a dátum jej nájdenia.
4. Zaväzujeme sa, že na sťažnosť odpovieme najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

X. Metódy mimosúdneho posúdenia sťažnosti a opravných prostriedkov


V prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využť taktiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takomto prípade môže spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporu je možné nájsť na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zahájiť alternatívne riešenie sporu je možné rovnako aj prostredníctvom on-line formulára na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

XI. Záverečné ustanovenia


Riešenie všetkých sporov vzniknutých medzi Obchodom Ombre.com a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, bude riešiť súd príslušiaci sídlu našej spoločnosti.
IdoSell Trusted Reviews
4.71 / 5.00 3401 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-08
Overall good shopping experience
2024-06-05
:)
pixel